ข้อมูลบริษัท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 2 แห่ง ต่างจังหวัด 3 แห่ง และต่างประเทศ 1 แห่ง บริษัทฯ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์: THG (บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ราคาล่าสุด

31.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%)      - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)  -

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2562 09:52

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำไตรมาส/รายปี
ดูเพิ่มเติม

งบการเงิน ประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดูเพิ่มเติม

การจ่ายเงินปันผล

ดูเพิ่มเติม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

1 เมษายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561


เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส


เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด HTML

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด ดูวีดีโอ

สอบถามข้อมูล

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

อาริยา ศิลากร

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ +66 (0)2 487 2000, +66 95 3705728

อีเมล์ ariya.si@thg.co.th