ข้อมูลบริษัท

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 2 แห่ง ต่างจังหวัด 3 แห่ง และต่างประเทศ 1 แห่ง บริษัทฯ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์: THG (บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

ราคาล่าสุด

36.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%)      - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)  1,747,700

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:38

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอมาจาก งบการเงินรวมรายปี 2559
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560


วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ดูเพิ่มเติม

การจ่ายเงินปันผล

ดูเพิ่มเติม

การประชุมผู้ถือหุ้น

21 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


เวลา: 13.00 น.
สถานที่: ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว
94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด ธนบุรี กรุงเทพฯ 10700

ดูเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส


เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด HTML

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Press Conference 2560

ดาวน์โหลด

สอบถามข้อมูล

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ +66 (0)2 487 2000