นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขนาดไฟล์ : 259 KB.

คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ขนาดไฟล์ : 1.01 MB.

นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

ขนาดไฟล์ : 260 KB.

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ขนาดไฟล์ : 213 KB.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์ : 191 KB.

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ขนาดไฟล์ : 172 KB.