งบการเงินรวม
2559 2560 ไตรมาส 1/2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,419 2,615 2,889
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,041 11,395 11,897
สินทรัพย์รวม 10,460 14,010 14,786
หนี้สินหมุนเวียน 2,570 1,279 1,987
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,734 4,066 3,967
หนี้สินรวม 5,304 5,345 5,954
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,156 8,665 8,832
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 5,815 6,171 1,594
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 395 414 83
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 19 26 6
รายได้รวม 6,229 6,611 1,683
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (4,244) (4,488) 1,152
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (261) (277) (49)
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (13) (16) (4)
ต้นทุนรวม (4,518) (4,781) 1,205
กำไรขั้นต้น 1,710 1,830 478
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (855) (1,005) (323)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,121 1,147 348
ต้นทุนทางการเงิน (177) (161) (33)
กำไรสำหรับงวด 544 565 161
กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 511 554 158
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น 27.5% 27.7% 28.4%
อัตรากำไร EBITDA 18.0% 17.4% 20.7%
อัตรากำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 8.2% 8.4% 9.4%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.6 2.0 1.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.1 4.6 7.2
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7 0.6 0.6
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.1 8.3 9.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 0.6 0.7
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) 3.6 3.2 3.5
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.0 5.3 7.3