งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาส 3/2561
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 5,815 6,171 1,749
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 395 414 97
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 19 26 8
รายได้รวม 6,229 6,611 1,854
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (4,244) (4,488) (1,263)
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (261) (277) (71)
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (13) (16) (3)
ต้นทุนรวม (4,518) (4,781) (1,337)
กำไรขั้นต้น 1,710 1,830 517
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (855) (1,005) (332)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,121 1,147 300
ต้นทุนทางการเงิน (177) (161) (36)
กำไรสำหรับงวด 544 565 104
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 511 554 96
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาส 3/2561
อัตรากำไรขั้นต้น 27.5% 27.7% 27.9%
อัตรากำไร EBITDA 18.0% 17.4% 16.2%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 8.2% 8.4% 5.2%
งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,419 2,615 3,893
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,041 11,395 12,976
สินทรัพย์รวม 10,460 14,010 16,869
หนี้สินหมุนเวียน 2,570 1,279 4,197
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,734 4,066 3,786
หนี้สินรวม 5,304 5,345 7,983
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,156 8,665 8,886
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2559 ปี 2560 30 กันยายน 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.6 2.0 0.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.1 4.6 5.4
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7 0.6 0.5
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.1 8.3 7.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.0 0.6 0.9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA 3.6 3.2 5.0
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.0 5.3 5.2