งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 5,815 6,171 6,579 7%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 395 414 492 19%
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 19 26 23 -12%
รายได้รวม 6,229 6,612 7,094 7%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (4,244) (4,488) (4,834) 8%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (261) (277) (336) 21%
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (13) (16) (15) -6%
ต้นทุนรวม (4,518) (4,781) (5,185) 8%
กำไรขั้นต้น 1,710 1,830 1,909 4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (855) (1,005) (1,379) 37%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,121 1,147 1,094 -5%
ต้นทุนทางการเงิน (177) (161) (144) -11%
กำไรสำหรับงวด 544 565 367 -35%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 511 554 348 -37%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
อัตรากำไรขั้นต้น 27.5% 27.7% 26.9%  
อัตรากำไร EBITDA 18.0% 17.4% 15.4%  
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 8.2% 8.4% 4.9%  
งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560 สิ้นปี 2561 % เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,419 2,615 4,268 63.2%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,041 11,395 13,659 19.9%
สินทรัพย์รวม 10,460 14,010 17,927 28.0%
หนี้สินหมุนเวียน 2,570 1,279 5,325 316.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,734 4,066 3,876 -4.7%
หนี้สินรวม 5,304 5,345 9,201 72.1%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,156 8,665 8,726 0.7%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.6 2.0 0.8  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.1 4.6 3.9  
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7 0.6 0.5  
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.1 8.3 4.2  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.0 0.6 1.1  
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA 3.6 3.2 5.7  
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.0 5.3 4.4