อัตราการเติบโตรวมเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 4.5%

* เฉพาะอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA

  งบการเงินรวม
2558 2559 2560
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,127 1,419 2,615
สินทรัพย์รวม 7,347 10,460 14,010
หนี้สินหมุนเวียน 2,563 2,570 1,279
หนี้สินรวม 5,330 5,304 5,345
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,017 5,156 8,665
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 5,416 5,815 6,171
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 358 395 414
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 12 19 26
รายได้รวม 5,787 6,229 6,611
กำไรขั้นต้น 1,528 1,710 1,830
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,153 1,121 1,147
กำไรสำหรับงวด 582 544 565
กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 552 511 554
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น 26.4% 27.5% 27.7%
อัตรากำไร EBITDA 19.9% 18.0% 17.4%
อัตรากำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ 9.5% 8.2% 8.4%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 0.6 2.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 8.5% 6.1% 4.6%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.9 0.7 0.6
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 34.0% 15.1% 8.3%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.6 1.0 0.6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) 2.9 3.6 3.2
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.7 5.0 5.3