การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ : 24 เมษายน 2561
เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : นันทอุทยานสโมสร เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วันที่ : 28 มีนาคม 2561
เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ : 21 เมษายน 2560
เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด ธนบุรี กรุงเทพฯ 10700