การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น : 2562

เอกสาร  
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
แบบฟอร์มการเสนอคำถามล่วงหน้า Download

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลสารสนเทศ ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของ IFA ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญประจำปี 2561

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น : 2561

เอกสาร  
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
แบบฟอร์มการเสนอคำถามล่วงหน้า Download

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญประจำปี 2560

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด