ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1.  นางจารุวรรณ วนาสิน 85,096,362 10.02
2.  บริษัท WJ International Hospital Management จำกัด 60,000,000 7.07
3.  นางณวรา วนาสิน 49,872,663 5.87
4.  บริษัท Global Health Investment จำกัด 43,813,340 5.16
5.  นายอำนวย อุนนะนันทน์ 43,510,970 5.12
6.  คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ 20,046,582 2.36
7.  นายอาษา เมฆสวรรค์ 9,161,755 1.08
8.  นายอาศิส อุนนะนันทน์ 6,750,000 0.79
9.  นายบุญ วนาสิน 5,801,848 0.68
10.  นายศิธา เมฆสวรรค์ 5,416,663 0.64